Poradenstvo: info@turbodieta.sk
Slovensky
Maďarský English Deutsch Polski Slovensky

Ochrana údajov

Vlastník a prevádzkovateľ webovej stránky www.turbodieta.sk:

Firma: Idealbody Kft.
Sídlo: 1139 Budapešť, Teve u. 41.
Daňové identifikačné číslo: 13090575-2-41
Registračné číslo spoločnosti: 01-09-718272/6
Elektronický kontakt: info@idealbody.hu
Telefonický kontakt: +36-1-451-0294
Registračný orgán, ktorý vykonal zápis: Registračný súd hlavného mesta

Zásady ochrany údajov:

Spoločnosť Idealbody Kft. nakladá s údajmi poskytnutými pri registrácii klienta v súlade s platnými zákonnými predpismi dôverne, tretej strane ich neposkytne. Pri tvorbe svojich zásad ochrany údajov sme zohľadnili zákon č. LXIII. z roku 1992 o ochrane osobných údajov a zverejňovaní verejných údajov, resp. zákon č. VI. z roku 1998 o ochrane jednotlivcov počas strojového spracovania údajov.

Autorské práva:

Obsah internetových stránok www.turbodieta.sk, resp. akékoľvek súčasti týchto stránok (texty, obrázky, zvukové alebo video nahrávky, animácie, a pod.) sú duševným dielom spoločnosti Idealbody Kft. chráneným autorskými právami a môže byť použité len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa obsahu. Bez súhlasu poskytovateľa obsahu je zakázané zverejniť kópiu akejkoľvek časti týchto stránok (súhrnne aj jednotlivo) on-line alebo v tlačenej forme.

Správa dát

Osobné údaje poskytnuté spoločnosti Idealbody Kft. počas používania webovej stránky turbodieta.sk sú spravované dôverne, nebudú poskytované tretím stranám s výnimkou prípadu, kedy je pre úspešné splnenie objednávky potrebné zapojiť subdodávateľa, napr. napr. kuriérsku službu.

Údaje faktúry vytvorenej na základe objednávky spolu s údajmi poskytnutými počas objednávacieho procesu budú zaznamenané a zostanú uložené po dobu stanovenú v platnom znení zákona o účtovníctve.

Údaje zadané počas objednávky spoločnosť Idealbody Kft. vždy zaznamená, pokiaľ zákazník nepožaduje ich odstránenie. Počas prezerania stránok turbodieta.sk môže používateľ využiť službu odberu noviniek. Pri prihlasovaní sa k odberu noviniek používateľ dáva dobrovoľne súhlas k tomu, aby mu spoločnosť Idealbody Kft. posielala novinky na zadanú e-mailovú adresu. Zabezpečená je možnosť na odhlásenie sa z odberu noviniek, resp. možno o to požiadať na niektorom z kontaktov zákazníckeho servisu - info@idealbody.hu, + 36-1-451-0294.

Prezeraním stránok turbodieta.sk, ako aj zadaním objednávky akceptujete všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti Idealbody Kft. aj zásady pre správu dát.

Podrobné informácie týkajúce sa dopravy nájdete tu:

http://www.turbodieta.ro/date-privind-comanda

Informácie o správe reklamácií

Náš internetový obchod si kladie za cieľ splniť všetky zákazky v plnej kvalite k maximálnej spokojnosti zákazníka. Ak by mal užívateľ predsa len nejakú pripomienku týkajúcu sa zmluvy (zákazky) alebo jej plnenia, môže nám ju oznámiť na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo  listom.

O prijatých reklamáciách, o ich vysporiadaniach a o opatreniach na ich vyriešenie vedie náš internetový obchod evidenciu.
Za účelom čo najrýchlejšieho prešetrenia sťažnosti zákazníka je potrebné, aby zákazník v každom prípade poskytol osobné údaje, údaje príslušnej zmluvy (číslo objednávky), presne a konkrétne definoval svoje pripomienky, zistené nedostatky, chyby, a internetovému obchodu poskytol aj doklady slúžiace ako podklad pre sťažnosť (napr. v prípade poškodeného obalu fotografiu), ak sú k dispozícii, aby sa urýchlil proces vyšetrenia reklamácie.

Pre urýchlenie vyšetrenia sťažnosti je potrebné, aby zákazník presne špecifikoval skutočnosť, ktorá je predmetom sťažnosti a podľa možnosti aj čas jej vzniku a prípadné nároky na odškodnenie.

Proces vybavovania reklamácií

1. Internetový obchod sťažnosti okamžite prešetrí a v prípade potreby zjedná nápravu. Ak zákazník so spôsobom vybavenia sťažnosti nesúhlasí, internetový obchod spíše o sťažnosti a o svojom stanovisku s tým spojeným záznam, ak je ústna sťažnosť podaná osobne jednu jeho kópiu odovzdá zákazníkovi, v prípade telefonicky podanej sťažnosti pošle zákazníkovi kópiu zápisu súčasne s písomným odôvodnením týkajúcim sa sťažnosti, v ostatných prípadoch bude postupovať v súlade s ustanoveniami vzťahujúcimi sa na písomné sťažnosti.

2. Ak ústnu sťažnosť nie je možné okamžite vyšetriť, internetový obchod spíše o sťažnosti záznam, ak je ústna sťažnosť podaná osobne jednu jeho kópiu odovzdá zákazníkovi, v prípade telefonicky podanej sťažnosti pošle zákazníkovi kópiu zápisu súčasne s písomným odôvodnením týkajúcim sa sťažnosti, v ostatných prípadoch bude postupovať v súlade s ustanoveniami vzťahujúcimi sa na písomné sťažnosti.

3. Lehota na prešetrenie a zodpovedanie sťažnosti je 2 kalendárne dni od doručenia sťažnosti internetovému obchodu. Internetový obchod pošle zákazníkovi svoje stanovisko (s odôvodnením) týkajúce sa písomnej sťažnosti do dvoch kalendárnych dní.

4. V prípade zamietnutia sťažnosti internetový obchod bude vo svojej odpovedi informovať zákazníka o možných opravných prostriedkoch, poskytne kontaktné informácie a poštové adresy kompetentných orgánov a združení.

5. Internetový obchod archivuje sťažnosti a s nimi súvisiace odpovede po dobu jedného roku.

6. Opravné prostriedky:Ak je stanovisko internetového obchodu pre zákazníka neprijateľné, potom sa môže zákazník, podľa povahy sťažnosti, obrátiť na nasledujúce orgány:

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (Inšpekcia na ochranu spotrebiteľa pri vládnom úrade hlavného mesta Budapešti), Adresa: 1052 Budapest, Városház u. 7., Poštová adresa: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület (Zmierovací orgán pre mesto Budapešť pôsobiaci pri Obchodnej a priemyselnej komore v Budapešti), Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Nakoniec možno využiť aj Platformu riešenia sporov online (RSO). To si vyžaduje registráciu do systému Európskej komisie a potom už môže spotrebiteľ predložiť sťažnosť prostredníctvom internetových stránok. Po predložení sťažnosti platforme RSO bude sťažnosť bezodkladne odoslaná druhej strane. Následne sa dotyčné strany dohodnú na subjekte alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude medzi nimi v danej veci pôsobiť. O subjektoch oprávnených konať v ich veci bude platforma strany informovať. Akonáhle dôjde k dohode o subjekte riešenia sporu platforma RSO mu sťažnosť postúpi. Strany majú k dispozícii 30 dní na to, aby sa vzájomne dohodli.

Podmienky používania denníka diéty

Denník diéty zriadila spoločnosť Idealbody Kft. pre registrovaných užívateľov, aby sa tu mohli podeliť o svoje názory, myšlienky a skúsenosti. Interaktívna konverzácia a zdieľanie názorov na tomto fóre je povolené dovtedy, dokým prebieha v rámci noriem civilizovaného a etického vystupovania.

V komentároch zverejňovaných užívateľmi je zakázané:

- používať obscénne výrazy, zverejňovať názory, ktoré sú pohoršujúce, výhražné alebo iných urážajúce;
- zverejniť, citovať, prepájať akýkoľvek obsah chránený autorským právom spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami zákona č. LXXVI z roku 1999 alebo žiadať o zobrazenie takéhoto obsahu ostatných užívateľov;
- ponúkať obsahy a služby, ktoré sú v rozpore s morálnymi a etickými štandardmi (napr.: s obscénnym, pornografickým, sexuálnym obsahom);
- urážať ostatných užívateľov. Takže komentáre nesmú obsahovať urážajúce poznámky porušujúce osobné práva iných, vzťahujúce sa na ich rasový, národnostný alebo etnický pôvod, politickú, náboženskú  príslušnosť a na ich sexuálny život;
- zverejňovať osobné údaje – a to ani so súhlasom dotknutej osoby;
- zverejňovať príspevky, resp. odkazy na obsahy, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť alebo obchodné záujmy spoločnosti Idealbody Kft., jej zamestnancov, resp. čitateľov, zákazníkov tejto stránky;
- brániť technickej prevádzke stránok, brániť poskytovateľovi v jeho práci (obsahová prevádzka) a nabádať na takéto aktivity iných;
- umiestňovať obsahy porušujúce zákon, vyzývať k páchaniu trestnej činnosti, nabádať k nezákonnému konaniu, resp. správanie v tomto ohľade;
- ostatných užívateľov zámerne zavádzať do omylu;
- popularizovať konkurenčné výrobky a vykonávať obchodnú činnosť.

V prípade porušenia niektorého z vyššie uvedených bodov spoločnosť Idealbody Kft. môžete – prostredníctvom moderátorov - sporný obsah kedykoľvek odstrániť, používateľa suspendovať, zablokovať jeho IP adresu, alebo odstrániť ho zo svojej databázy.